top of page

Pwogram Koneksyon Abòdab (ACP)

Tablet GRATIS ak entènèt san fil gwo vitès pou fanmi ki nan bezwen.

Kado Gouvènman an

Ki moun ki elijib?

01

Satisfè nenpòt nan kondisyon sa yo:

 • Revni kay ou a nan oswa pi ba pase 200% Gid Povrete Federal yo

 • Te resevwa yon FederalPell Grant 

 • Gen yon pwogram Entènèt pou revni ki ba

03

Te gen FederalAsistans Lojman

 • Pwogram Housing Choice Voucher (HCV) (Koupon Seksyon 8)

 • Asistans pou Lwaye ki baze sou Pwojè (PBRA)/Seksyon 202/Seksyon 811

 • Lojman Piblik

 • Revni Sekirite Siplemantè (SSI)

 • WIC

 • Pansyon Veteran oswa Benefis Sivivan

 • Lideline

02

Patisipe nan:

 • SNAP

 • Gratis ak pri redwiPwogram Manje Lekol oswa Pwogram Dejene Lekòl la

 • Medicaid

04

Patisipe nan youn nan sa yo

 • Pwogram asistans ak lavi sou tè tribi ki kalifye yo:

 • Biwo Afè Endyen Asistans Jeneral

 • Tribi TANF

 • Pwogram Distribisyon Manje sou rezèvasyon Endyen yo

 • Tribal Head Start (ki baze sou revni)​

Antre nan jodi a

bottom of page