top of page
Abstract Clouds

Ki moun ki elijib?

01

Satisfè nenpòt nan kondisyon sa yo:

 • Revni kay ou a nan oswa pi ba pase 200% Gid Povrete Federal yo

 • Te resevwa yon FederalPell Grant 

 • Gen yon pwogram Entènèt ki genyen ti revni

03

Te gen FederalAsistans Lojman

 • Pwogram Housing Choice Voucher (HCV) (Koupon Seksyon 8)

 • Asistans pou Lwaye ki baze sou Pwojè (PBRA)/Seksyon 202/Seksyon 811

 • Lojman Piblik

 • Revni Sekirite Siplemantè (SSI)

 • WIC

 • Pansyon Veteran oswa Benefis Sivivan

 • Lideline

02

Patisipe nan:

 • SNAP

 • Gratis ak pri redwiPwogram Manje Lekol oswa Pwogram Dejene Lekòl la

 • Medicaid

04

Patisipe nan youn nan sa yo

 • Pwogram asistans ak lavi sou tè tribi ki kalifye yo:

 • Biwo Afè Endyen Asistans Jeneral

 • Tribi TANF

 • Pwogram Distribisyon Manje sou rezèvasyon Endyen yo

 • Tribal Head Start (ki baze sou revni)​

Aplike lè l sèvi avèk QR KÒD sou flyer ou oswa

bottom of page